Fișa măsurii 1/1A

FIȘA MĂSURII 1/1A

      Denumirea măsurii – Sprijin pentru implementarea inovării şi transferului de cunoştinţe de către Grupuri                                            Operaţionale, în toate domeniile politicii de dezvoltare rurala

CODUL Măsurii - Măsura 1 / 1A

Tipul măsurii:   □   X INVESTIȚII

                                X SERVICII

                                   SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Conform analizei SWOT, in microregiune exista o mare fragmentare a sectorului agricol in exploatatii mici care nu sunt competitive si nu au capacitatea necesara (din punct de vedere informational si financiar) de a se dezvolta. In ciuda potentialului de procesare a produselor din lapte si carne, precum si a legumelor si fructelor, industria alimentara este aproape inexistenta. In microregiune există doar 2 mici unitati de prelucrare si conservare a carnii, o unitate de prelucare si conservare a legumelor si cateva unitati mici de fabricare a pâinii, prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie. Studiul “Potential agricol si  procesare” realizat de MADR pentru elaborarea PNDR 2014-2020 la nivelul tuturor UAT din mediul rural indica un potential ridicat in majoritatea UAT care fac parte microregiune, pentru urmatoarele categorii de produse agricole: prelucrare cereale si oleaginoase, colectare si procesare lapte, abatorizare bovine, ovine si caprine, prelucrare carne bovine, porcine, ovine si caprine.

In contextul lipsei facilitatilor de colectare, depozitare, ambalare, procesare si comercializare a produselor agricole, fermierii din zona se confrunta cu probleme majore legate de dezvoltarea fermelor si de incapacitatea de valorificare eficienta a produselor agricole pe lanturi scurte si piete locale. Această situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor din microregiune, și în mod implicit, asupra nivelului de competitivitate.

In concluzie, în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita transferul de tehnologie prin implementarea de proiecte pilot si/ sau dezvoltarea de noi produse, practici si tehnologii pentru a-i ajuta pe fermieri si micii intreprinzatori să depășească și să aplaneze problemele legate de dezvoltarea afacerilor, sau provocările legate de mediu. Actiunile GO vor ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, și vor promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea activităților agricole, precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei rurale. Analiza SWOT evidențiază existența unei lipse reale a factorilor care să stimuleze astfel de rezultate în spațiul rural al teritoriului. Această situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor din spațiul rural, și în mod implicit, asupra nivelului de competitivitate al acestora în comparație cu nivelul existent în zona urbană.

Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei situații se numără: o gamă limitată de produse agro-alimentare recunoscute la nivel european, un nivel mai scăzut al productivității la nivelul fermelor și al sectorului de procesare, precum și al activităților de diversificare și de marketing.

În teritoriul GAL TO există un potențial încă nevalorificat, de recunoaștere și promovare a mărcilor locale prin includerea acestora în schemele de calitate UE. Fata de anul 2012, cand erau înregistrate în registrul de atestare a produselor tradiționale 110 produse tradiționale care proveneau din Tara Oasului, odata cu schimbarea metodologiei de atestare a produselor tradiţionale, pana la sfarsitul anului 2015, au fost inregistrati doar 2 producatori, cu un numar total de 10 produse traditionale (6 produse din categoria “Paine, produse de panificatie si patiserie” si 4 produse din categoria “Bauturi”).

Inovarea poate fi încurajată și creată în diferite moduri:

 • implementarea de proiecte pilot de catre GO
 • multiplicarea rezultatelor cercetarii realizate de alte GO si la alte entitati
 • dezvoltarea de noi produse, practici si tehnologii

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

 1. favorizarea competititvitatii agriculturii
 2. asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice
 3. obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Obiective specifice ale masurii

Cresterea valorii adaugate a produselor prin:

 1. implementarea de proiecte pilot
 2. Multiplicarea rezultatelor proiectelor implementate de un GO si la alti beneficiari
 3. Dezvoltarea de noi produse,practici si tehnologii

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale ca prioritate principala si deoarece proiectele pilot pot fi din din toata sfera de activitati ale dezvoltarii rurale, masura contribuie secundar si la alte prioritati:

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2,

punctul   a)    proiecte pilot

punctul b) dezvoltarea de noi produse,practici,procese si tehnologii in sectorul agricol,alimentar si forestier

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1AIncurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura in silvicultura si in zonele rurale”.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

 • Inovare:

Proiectele pilot vor fi rezultatul unor cerectari in domeniul dezvoltarii rurale.

 • Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:

Introducerea unor tehnologii inovative va contribui si la protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura M2/1B,M3/1B,M4/2A,M5/3A,M7/6A

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M2/1B,M3/1B

 1. Valoarea adăugată a măsurii
 • cresterea valorii adaugate a produselor si serviciilor prin aplicarea rezultatelor cercetarii in exploatatii
 • rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol) pentru mai multi beneficiari directi prin multiplicarea rezultatelor proiectului si la alti beneficiari
 1. Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCI) pentru perioada 2014

2020 și/sau Strategia de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pe termen mediu și lung în sectorul agroalimentar 2014-2020-2030

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE formate din minim doi parteneri şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos :

• Instituţii cu activitate de cercetare;

• Fermieri, cooperative, grupuri de producatori

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;

• Organizații neguvernamentale;

• Consilii locale;

• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică

Este obligatoriu ca una dintre entitatile din parteneriat sa fie cu domeniul de activitate cercetare.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 •  Populația locală
 •  Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol,turism și alimentație publică,sanatate, educatie etc.
 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile

 • Implementarea de proiecte pilot
 • Realizarea de actiuni materiale si imateriale in scopul  dezvoltarii de noi produse, practici, procese si tehnologii in sectorul agricol, alimentar si forestier

Operatiunile de mai sus vizeaza implementarea de proiecte a caror tematica va fi in concordanta cu Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCI) pentru perioada 2014-2020 și/sau Strategia de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pe termen mediu și lung în sectorul agroalimentar 2014-2020-2030

Prin acesata masura se acorda sprijin pentru costurile de cooperare care constau in : costuri de organizare a cooperarii si costuri directe ale proiectului , respectiv cele care rezulta din planul de afaceri, de obicei cele de investitii.Infiintarea GO si realizarea planului de afaceri va fi sustinuta prin alta masura.

Aceasta masura contribuie la implementarea PEI-AGRI, prin functionarea GO, iar rezultatele proiectelor vor fi diseminate pe o perioada de 6 luni, cu recomandarea preluarii lor in alte proiecte.

 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Implementează proiectul pilot care trebuie dovedit printr-un document oficial care sa certifice ca este rezultatul unei cercetari
 • Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri din care sa rezulte caracterul de nouatate pentru produse, procese, tehnologii.
 • Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una din unitățile administrativ – teritoriale din teritoriu GAL
 • Solicitantul chiar daca este un parteneriat existent, trebuie sa dovedeasca ca depune un proiect nou.
 • Solicitanul are obligatia de a prezenta dovada cofinantarii daca intensitatea va fi sub 100%
 • Solicitantul are obligativitatea intretinerii/mentenantei investitiei pe perioada aferenta (munim 5 ani de la ultima plata)
 1. Criterii de selecție
 • Principiul relevantei proiectului pentru specificul economiei locale
 • Principiul numarului de beneficiari indirecti care vor prelua rezultatele proiectului si le vor implementa dupa activitatea de disemiare
 • Principiul produselor de calitate
 • Principiul asocierii (GO-uri care vor avea in componenta forme asociative)
 • Principiul conformitatii cu temele de cercetare din Strategia de cercetare 2014-2020-2030

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului va fi:

 • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%; (dezvoltarea de noi produse si tehnologii)
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100% (proiecte pilot).

30% din valoarea totală a proiectului incluzând costurile de consultanta si proiectare (10%) vor fi costuri pentru functionarea  GO, diferenta fiind costurile directe de implementare a planului de afaceri.Opertatiunile se vor supune regulii de „minimis„ daca va fi cazul.

Valoarea proiectelor: maxim 200.000 euro

 1. Indicatori de monitorizare

Domenii de intervenție

Indicator de monitorizare

1A Indicator specific

Cheltuieli publice totale  - 200.000 euro