Fișa măsurii 2/1B

 

FIȘA MĂSURII 2/1B

                   Denumirea măsurii – Cooperarea in scopul creării de forme asociative, reţele şi clustere,

                                       grupuri operaţionale pentru  diversificarea activităţilor rurale

CODUL Măsurii -  Măsura 2 / 1B

Tipul măsurii:  □      INVESTIȚII

                              X SERVICII

                                 SPRIJIN FORFETAR

 1.   Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

In cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative, grupuri de producatori, retele si clustere, grupuri operationale, in scopul impementarii in comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol si industrie alimentara (lant scurt de aprovizionare si piata locala, scheme de calitate), turism, cultura, sanatate, social.

Analiza SWOT evidențiază existența unei lipse reale a factorilor care să stimuleze astfel de rezultate în spațiul rural al teritoriului. Această situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor din spațiul rural, și în mod implicit, asupra nivelului de competitivitate al acestora în comparație cu nivelul existent în zona urbană.

Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei situații se numără:

 • o gamă limitată de produse agro-alimentare locale in supermarket-uri
 • un nivel scăzut al productivității la nivelul fermelor si al sectorului de procesare
 • sector de procesare insuficient dezvoltat
 • nivel scazut al activitatilor de marketing si diversificare
 • gamă limitată de produse traditionale
 • foarte putine produse recunoscute la nivel European
 • Slaba reprezentare a activitatilor mestesugaresti, traditionale in forme organizate (SRL, PFA etc)
 • Slaba valorificare a potentialului natural,cultural, patrimonial
 • Slaba promovare a turismului
 • Lipsa formelor alternative de educatie prescolara si scolara
 • Unele traditii folclorice in pericol de a se mai transmite de la o generatie la alta
 • Distrugerea in timp a monumentelor, a satului traditional, a arhitecturii traditionale

Măsura va contribui la depasirea si aplanarea problemelor legate de dezvoltarea afacerilor agricole si non-agricole, asigurarea de servicii în zonele rurale sau provocările legate de mediu. Crearea de retele care ulterior se vor organiza ca şi cooperative va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici și va promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea activităților agricole si non-agricole precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei rurale.

Constituirea formei juridice asociative este un mare castig al cooperarii deoarece fermierul roman, desi isi doreste asocierea - pentru ca realizeaza ca singur nu poate sa-si valorifice produsele - se va asocia foarte greu daca nu are un suport informational care sa-l motiveze si sustina in acest demers. Elaborarea si implementarea planului de afaceri se vor putea realiza prin alte masuri din LEADER, PNDR sau alte programe, contribuind la atingerea obiectivelor comune de dezvoltare.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

a)favorizarea competititvitatii agriculturii

b)asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice

c)obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Obiective specifice ale masuri

Sprijinirea infiintarii de forme colective (cooperative, grupuri de producatori), clustere si retele Grupuri operationale,pentru:

 1. cooperarea in vederea implementarii de proiecte pilot,dezvoltarea de noi produse practici si tehnologii
 2. cooperarea in vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt
 3. cooperarea in vederea depozitarii si ambalarii in comun a produselor in lantul scurt
 4. cooperarea in vederea organizarii vanzarii pe piata locala
 5. cooperarea in vederea promovarii legate de aceasta activitate si identificarea clientilor finali
 6. cooperarea in vederea aplicarii schemelor de calitate
 7. cooperarea între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural
 8. cooperarea in vederea diversificarii activitatilor agricole in directia activitatilor privind sanatatea, integrarea sociala, agricultura sprijinita de comunitate, educatia cu privire la mediu si alimentatie

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale ca prioritate principala si ca prioritati secundare:

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2

     a. proiecte pilot

     b.dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier

     c. cooperarea între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural

     d. cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in vederea stabilirii de lanturi scurte si piata locala

     e. activitati de promovare legate de lanturile scurte si pietele locale

      f. actiuni comune in scopul atenuarii schimbarilor climatice sau al adaptarii acestora

      g. diversificarea activitatilor agricole in directia activitatilor privind sanatatea, integrarea sociala,agricultura sprijinita de comunitate,educatia cu privire la mediu si alimentatie

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1B Consolidarea legaturilor dintre agricultura, product alimentara si silvicultura pe de o parte si cercetare inovare pe de alta parte, inclusive in scopul unei gestionari mai bune m mediului si al unei performante de mediu imbunatatite.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

 • Inovare:

Procesele de lucru intre actorii din mediul rural vor fi inovative

 • Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:

Introducerea unor tehnologii inovative in planul de afaceri, va contribui si la protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura M1/1A, M3/1B, M4/2A, M5/3A, M6/6A, M7/6A

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  M1/1A, M3/1B

2.  Valoarea adăugată a măsurii

 • Asigura premisele infiintarii de forme asociative (cooperatice, grupuri de producatori,ONG-uri, GO-uri,clustere, retele etc)
 • Asigura dezvoltare pentru mai multi beneficiari directi si indirecti
 • Rezolva nevoile la nivelul unei comunitati
 • Se bazeaza pe resursele locale
 • Se integreaza intr-o strategie locala producand sinergie si compelemntaritate cu alte proiecte din acea strategie
 • Asigura o vizibilitate mult mai mare a investitiei si implicit efectul multiplicator al proiectului
 • Schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si in forme asociative
 • Asigurarea unei mai bune informari asupra atractivitatii teritoriului
 1. Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

Legislație Națională

Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările și modificările ulterioare.

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare

Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare.

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE formate din minim doua entitati şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos :

• Fermieri, cooperative, grupuri de producatori

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;

• Organizații neguvernamentale;

• Consilii locale;

• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

 • Forma asociativa creata ca rezultat al proiectului trebuie sa aiba sediul in teritoriul GAL

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare),

Pentru infiintarea de grupuri operationale, este obligatoriu ca una dintre entitatile parteneriatului sa aibe obiectul de activitate in domeniul cercetarii

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Populația locală
 • Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației publice, sanatate, educatie etc.

5.  Tip de sprijin

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile

 •   Actiuni materiale si imateriale in scopul  realizarii unor forme asociative (cooperative, grupuri de producatori, ONG-uri), retele, clustere, grupuri operationale si realizarea planului de afaceri in scopul implementarii in comun a unor proiecte de interes local (agricultura, turism, cultura, social, sanatate etc)

Masura va sprijini formarea de parteneriate specifice operatiunilor enuntate mai sus .

Proiectele vor avea ca rezultat: studii/planuri (studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de marketing etc) care vor fi implementate prin celelalte masuri de cooperare, alte masuri sau alte programe, precum si realizarea unei forme juridice asociative unde este cazul. Costurile eligibile vor fi: costuri de animare (schimburi de experienta, training, colaborare intre parteneri, atragere de noi membri), studii etc.

 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie sa prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri
 • Pentru infiintarea de grupuri operationale, una dintre entitati trebuie sa fie din domeniul cercetarii.
 1. Criterii de selecție

         Principiul relevantei proiectului pentru specificul local

 • Principiul numarului de parteneri care vor forma organizatiile colective
 • Principiul numarului de beneficiari indirecti care vor beneficia de proiect
 • Principiul diversificarii activitatilor propuse in planul de afaceri

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului 100%

Valoarea proiectelor maxim 10.000 euro

 1. Indicatori de monitorizare

Domenii de intervenție

Indicator de monitorizare

1B Indicator specific

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  - 5 operatiuni

 

Indicator suplimentar

Cheltuieli publice totale: 50.000 euro