Fișa măsurii 5/3A

 

FIȘA MĂSURII 5/3A

             Denumirea măsurii – “Sprijin pentru cooperarea pe orizontală şi verticală între actorii din mediul rural pentru                                                           organizarea de lanţuri scurte şi piete locale”

CODUL Măsurii -  Măsura 5 / 3A

Tipul măsurii:   □      X INVESTIȚII

                                   X SERVICII

                                      SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Conform analizei SWOT, in teritoriu exista o mare fragmentare a sectorului agricol in exploatatii mici care nu sunt competitive si nu au capacitatea necesara (din punct de vedere informational si financiar) de a se dezvolta. In ciuda potentialului de procesare a produselor din lapte si carne, precum si a legumelor si fructelor, industria alimentara este aproape inexistenta.  In microregiune exista doar 2 mici unitati de prelucrare si conservare a carnii, o unitate de prelucare si conservare a legumelor si cateva unitati mici de fabricare a pâinii, prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie. Studiul “Potential agricol si  procesare” realizat de MADR pentru elaborarea PNDR 2014-2020 la nivelul tuturor UAT din mediul rural indica un potential ridicat in majoritatea UAT care fac parte microregiune, pentru urmatoarele categorii de produse agricole: prelucrare cereale si oleaginoase, colectare si procesare lapte, abatorizare bovine, ovine si caprine, prelucrare carne bovine, porcine, ovine si caprine.

In contextul lipsei facilitatilor de colectare, depozitare, ambalare, procesare si comercializare a produselor agricole, fermierii din zona se confrunta cu probleme majore legate de dezvoltarea fermelor si de incapacitatea de valorificare eficienta a produselor agricole pe lanturi scurte si piete locale.

In concluzie, în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați in sectorul agricol, pentru crearea de lanturi scurte si piete locale pentru a-i ajuta să depășească și să aplaneze problemele legate de dezvoltarea fermelor sau provocările legate de mediu. Crearea de lanturi scurte de la producator la consumatorul final va promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea activităților agricole. Analiza SWOT evidențiază lipsa reala a factorilor care să stimuleze astfel de rezultate în spațiul rural al teritoriului. Această situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor din spațiul rural. Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al acestei situații se numără: o gamă limitată de produse agro-alimentare recunoscute la nivel european, un nivel mai scăzut al productivității la nivelul fermelor și al sectorului de procesare, precum și al activităților de diversificare și de marketing.

În teritoriul GAL TO există un potențial încă nevalorificat, de recunoaștere și promovare a mărcilor locale prin includerea acestora în schemele de calitate UE. Fata de anul 2012, cand erau înregistrate în registrul de atestare a produselor tradiționale 110 produse tradiționale care proveneau din Tara Oasului, odata cu schimbarea metodologiei de atestare a produselor tradiţionale, pana la sfarsitul anului 2015, au fost inregistrati doar 2 producatori, cu un numar total de 10 produse traditionale (6 produse din categoria “Paine, produse de panificatie si patiserie” si 4 produse din categoria “Bauturi”).

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

a) favorizarea competititvitatii agriculturii

 1. asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice
 2. obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Obiective specifice ale masurii

Crestrea valorii adugate a produselor si implicit a competitivitatii exploatiilor prin:

 1. cooperarea in vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt
 2. cooperarea in vederea depozitarii si ambalarii in comun a produselor in lantul scurt
 3. cooperarea in vederea organizarii vanzarii pe piata locala
 4. cooperarea in vederea promovarii legate de aceasta activitate si identificarea clientilor finali

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

Pe langa prioritatea principala, prin abordarea inovativa a proceselor de lucru, masura mai contrubuie si la alte prioritati:

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2, punctul d) cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora și punctul e activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale; punctul e) activitati de promovare legate de lanturile scurte si pietele locale .

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

 • Inovare:

Sprijinul pentru finanțarea realizării unei retele pe lantul scurt și finanțarea investițiilor comune prezintă abordarea complexă a problematicii cooperării în domeniul agricol, procesare, promovare și valorificarea produselor agricole primare.

În cadrul acestei măsuri vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor moderne.

 • Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:

Sprijinirea procesării și vânzării produselor agricole primare și prelucrate în cadrul unui lanț scurt vizează reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de producție a produselor agroalimentare, de pastrare, prin creșterea siguranței alimentare, prin adaptarea produselor la cerințele pieței locale și prin reducerea emisiilor de carbon datorată scăderii distanței de transport.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura M2/1C;M4/2A;M7/6B

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  Nu este cazul

 1. Valoarea adăugată a măsurii
 • cresterea valorii adaugate a produselor si serviciilor prin aplicarea procesarii, depozitarii, ambalarii si vanzarii catre clientii finali
 • rezolvarea unei nevoi a teritoriului (cresterea competitivitatii sectorului agricol) pentru mai multi beneficiari directi in acelasi proiect si implicit si pentru mai multi beneficiari indirecti
 • schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si formelor asociative
 • patrunderea pe pietele locale a unor produse de calitate
 • sprijinirea actorilor din lantul scurt pentru certificarea produselor prin schemele de calitate
 1. Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

Legislație Națională

Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările și modificările ulterioare.

Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare

Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare.

HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările si completările ulterioare.

Ordinul nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private cu completările şi modificările ulterioare.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE format din minim doua entitati şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos :

• Fermieri, cooperative, grupuri de producatori;

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;

• Organizații neguvernamentale;

• Consilii locale;

• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Populația locală
 • Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației publice, sanatate, educatie etc.
 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile

 •   Cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in vederea stabilirii de lanturi scurte de aprovizionare si piete locale inclusiv investitiile legate de acestea
 •   Activitatile de promovare pe plan local legate de lantul scurt si piata locala

Operatiunile de mai sus vizeaza implementarea de proiecte a caror tematica promoveaza  metode de vanzare a produselor agricole si alimentare de la producator pana la consumatorul final, printr-un singur intermediar. Produsele pot fi vandute print-un lant orizontal (produsele de la mai multi producatori se aduna intr-un “cos” pentru consumatorul final care poate fi persoana fizica sau juridical-pensiuni, cantine etc) fara a fi procesate, sau procesate (in prestare de serviciu ) si apoi vandute catre consumatorul final.  Procesarea in lant se poate realiza de catre mai multi producatori in acelasi punct sau de fiecare  producator in ferma proprie pentru mai multe produse.

Produsul obtinut va fi livrat consumatorului final. In lant pot fi realizate dupa caz, activitati de depozitare, ambalare, etichetare.

Produsele se pot vinde si pe o piata locala (maxim 75 km) dupa ce urmeaza lantul scurt.Activitatea de promovare este legata de aceste doua operatiuni.

Prin acesata masura se acorda sprijin pentru costurile de cooperare care constau in : costuri de organizare a cooperarii si costuri directe ale proiectului, respectiv cele care rezulta din planul de afaceri, de obicei cele de investitii.Infiintarea parteneriatelor si realizarea planului de afaceri va fi sustinuta prin alta masura.

 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; (durata de implementare a proiectului)
 • Solicitantul implementează planul de afaceri/marketing/studiul de fezabilitate aprobat
 • Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una din unitățile administrativ – teritoriale din teritoriu GAL
 • Solicitanul are obligatia de a prezenta dovada cofinantarii daca intensitatea va fi sub 100%
 • Solicitantul are obligativitatea intretinerii/mentenantei investitiei pe perioada aferenta (minim 5 ani de la ultima plata)
 1. Criterii de selecție
 • Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați
 • Principiul  structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului
 • Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc și comercializează produse cu valoare adăugată mare - ecologice, care participă la scheme de calitate, produse din sistemele agricole HNV, etc.)
 • Principiul “piețelor locale”
 • Principiul diversitatii activitatilor implicate

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Acolo unde investitia vizeaza prima vanzare a produsului,daca nu se regaseste sub incidenta unui articol din regulament intensitatea sprijinului va fi stabilită de parteneriate astfel:

 • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit  cu utilitate publică – până la  100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

30% din valoarea totală a proiectului incluzând costurile de consultanta si proiectare (10%) vor fi costuri de functionare a retelei.

Acolo unde investitiile din planul de afaceri se realizează din alte fonduri, proiectul va acoperi doar costurile de funcționare.

În cazul în care investiția intră sub incidența altui articol din regulament, se aplică rata maximă relevantă a sprijinului.

Valoarea proiectelor: maxim 200.000 euro

Intensitatea s-a stabilit conform Anexei II reg 1305/2013 acolo unde operatiunile se regasesc in regulamnet (pentru investitiile din planul de afaceri) si de catre parteneriat pentru cele care nu se regasesc. Pentru operatiunile generatoare de venit s-a stabilit 90% deoarece potentialii beneficiari nu au resurse proprii suficiente.

 1. Indicatori de monitorizare

Domenii de intervenție

Indicator de monitorizare

2A Indicator specific

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători - 10 exploatatii

Indicator suplimentar

Număr de locuri de muncă nou create - 8 locuri de munca

Indicator suplimentar

Cheltuieli publice totale 485.965.03

Inicator suplimentar                  Numarul de operatiuni de cooperare  5