Fișa măsurii

 

FIȘA MĂSURII 8/6A

                   Denumirea măsurii – Sprijin pentru accesul populaţiei din mediul rural la informaţie  prin

                         realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populaţiei din mediul rural

CODUL Măsurii -  Măsura 8 / 6A

Tipul măsurii:   □  X INVESTIȚII

                                  SERVICII

                                  SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Conform analizei SWOT, pentru a răspunde nevoilor identificate la nivelul teritoriului, pentru noua perioadă de programare 2014-2020  se are în vedere reducerea discrepanțelor dintre mediile urban și rural în domeniul accesului la informație pentru populația din mediul rural.

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiile de generaţie nouă au un rol esential în introducerea si prelucarea de informaţii în toate procesele economice, sociale, de mediu, sanatate, educationale şi culturale, cu impact pozitiv atat asupra dezvoltarii comunitatii cat si a individului.

Analiza diagnostic a teritoriului subliniază accesul limitat al cetățenilor din mediul rural la informatii despre agricultura si zootehnie, despre antreprenoriat, activitati non-agricole, locuri de munca cat si la servicii publice electronice și la servicii on-line în domeniul social, cultural și educațional.

Scopul de bază este crearea unui centru care sa ofere servcii suport  care să permită accesul tuturor cetăţenilor la informatie in timp util, prin creşterea capacităţii de utilizare a serviciilor societăţii informaţionale, reformarea modelelor operaţionale la nivelul administraţiilor publice şi creşterea eficienţei operaţionale prin utilizarea adecvată a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, cu consecinte directe asupra  creşterii competitivităţii la nivelul mediului de afaceri din toate domeniile dezvoltarii rurale, a nivelului de trai si confort al cetateanului.

In cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru realizarea unei infrastructuri care sa ofere servicii suport populatiei din mediul rural la nivelul microregiunii.

Beneficiarul direct al infrastructurii va fi o entitate juridica (IMM, ONG) care va realiza administrarea acesteia.

Centrul de servicii suport va găzdui diverse entităţi care vor oferi servicii destinate populatiei rurale, cum ar fi:

 • Servicii de consiliere in domeniul agricol
 • Servicii de creditare
 • Servicii de consultanta in elaborarea si implementare de proiecte
 • Servicii de proiectare
 • Servicii de contabilitate
 • Servicii juridice
 • Servicii in domeniul asigurarii
 • Servciii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-comert, e-promovare, bursa de locuri de munca locale, de terenuri etc.

Serviciile on-line vor putea fi furnizate atat de administratorul clădirii cât şi de alţi locatari. Beneficiarul infrastructurii nu poate fi singurul locatar al acesteia.

Locatarii vor fi din domeniile de servicii vizate.

Infrastructura va asigura si un spatiu comun de secretariat in care se vor asigura servicii comune de secretariat atat firmelor gazduite cat si altor persoane din exterior cat si o sala de conferinte pentru desfasurarea unor activitati comune sau de grup.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

a)favorizarea competititvitatii agriculturii

b)asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice

c) obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.

Obiective specifice ale masurii

Realizarea unei infrastructuri de servicii suport adresate populatii rurale

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor alineatul 1b, „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura M6/6A,M7/6A

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  M6/6A,M7/6A,M9/6B,M10/6B

 1. Valoarea adăugată a măsurii
 • stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie
 • dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how
 • crearea de noi locuri de muncă
 1. Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare;

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Microîntreprinderi și întreprinderi mici și precum și fermieri sau membrii unei gospodării agricole.

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din teritoriul LEADER, daca solicitantul este o intreprindere conform reg.1407/2013 si proiectul este generator de venit se face precizarea la pct. 3 si 9 ca ,, operatiunile se supun regulii de minimis”
 • Cooperative meșteșugărești
 • ONG-uri

Beneficiarii indirecți sunt:

 • Populatia din teritoriu și din regiune
 • Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă
 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente, pe baza unei Studii de fezabilitate/Memoriu Justificativ cf. HG 28/2008, actualizată.
 • Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile

 • Sunt eligibile investitii legate de realizarea unei infrastructuri de servicii suport adresate populatiei rurale:  constructia/modernizarea  unei infrastructuri  si/sau dotarea acesteia cu mijloace fixe specifice activitatilor desfasurate;achizitia sau dezvoltarea de soft pentru obiectivele proiectului.
 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice
 • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare
 • Solicitantul are obligativitatea intretinerii/mentenantei investitiei pe perioada aferenta(munim 5 ani de la ultima plata)
 • investitiile se vor realiza pe teritoriul GAL
 1. Criterii de selecție
 • Vor fi selectate cu prioritate proiectele care propun cele mai diversificate servicii
 • Investitii in domeniul TIC
 • Se vor crea 2 locuri directe de munca (minim 1 an)

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt maxim 90% pentru proiectele generatoare de venit si 100% pentru proiectele negeneratoare de venit.

Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 5000 Euro şi 200.000 Euro.

 1. Indicatori de monitorizare

Domenii de intervenție

Indicator de monitorizare

6A Indicator specific

Număr de locuri de muncă nou create 2 locuri de munca

Indicator suplimentar

Cheltuieli publice totale 200.000