Fișa măsurii 9/6B

 

                                            FIȘA MĂSURII 9/6B

Denumirea măsurii - Dezvoltarea satelor

 

CODUL Măsurii – M9/6B

 

Tipul măsurii:   □  X INVESTIȚII

 •   SERVICII
 •   SPRIJIN FORFETAR

 

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

 

Un aspect care are un impact negativ asupra dezvoltarii economice și calității vieții este deficiența infrastructurii educaţionale, sociale şi culturale şi a serviciilor de bază care să răspundă nevoilor populaţiei din teritoriu.

 

Infrastructura sanitară şi educaţională

Condițiile de participare a copiilor la activități extrașcolare (sportive, culturale și recreative) lasă de dorit, o serie de unităţi din reţeaua educaţională (creşe, gradiniţe, şcoli) necesită modernizări şi dotări, iar serviciile de tip „after school” lipsesc.

Serviciile medicale trebuie extinse, fiind mai degrabă concentrate in Negreşti Oaş. În comune lipsesc laboratoare pentru analize medicale sau laboratoare de tehnică dentară. De asemenea, nu există nici un cabinet de radiologie. La unele unităţi medicale sunt necesare dotări adecvate şi condiţii mai bune pentru prestarea serviciilor.

Pentru o zonă cu peste 60.000 de locuitori atât infrastructura existentă, cât şi nivelul de dotare sunt deficitare, aspect ce are consecinţe şi asupra atractivităţii personalului medical şi din educaţie pentru a lucra în asemenea instituţii.

 

Patrimoniul cultural şi infrastructura de agrement

Țara Oașului deţine un bogat patrimoniu cultural material și imaterial, prin care se păstrează identitatea și tradițiile microregiunii. Peste 60% din așezămintele monahale sunt monumente istorice de patrimoniu de interes local. Există obiective de arheologie și arhitectură de patrimoniu de interes național (situri arheologice, muzeul etnografic al Țării Oașului – secția în aer liber), dar și obiective de interes local (muzee, case și gospodării tradiționale, ateliere meșteșugărești, expoziții de etnografie și artă populară). În ceea ce privește patrimoniul cultural imaterial Țara Oașului este o zonă etnofolclorică unică. Oașul și-a câștigat faima mai ales prin portul, tradițiile, obiceiurile, dansurile și țâpuriturile oșenești. O serie de meșteșuguri populare se mai păstrează și astăzi: împletitul, cusutul și brodatul, realizarea de podoabe populare. În Țara Oașului se desfășoară o serie de evenimente anuale culturale și religioase, cele mai multe concentrate în Negrești-Oaș. Printre cele mai cunoscute evenimente amintim: “Sâmbra Oilor”,“Zestrea Oașului – Festivalul Patrimoniului Țării Oașului“, “Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă”. Aceste evenimente nu sunt suficient de bine reprezentate la nivelul întregii zone și acoperă, în cele mai multe cazuri, sezonul sărbătorilor tradiționale. Deși datinile, obiceiurile, tradițiile, meșteșugurile tradiționale, muzica, dansurile și elementele de gastronomie tradițională se păstrează încă vii în Țara Oașului, acestea riscă să se piardă. Sunt necesare demersuri pentru încurajarea transmiterii lor din generație în generație, pentru salvgardarea patrimoniului cultural prin inventariere, repertoriere, includerea în baze de date integrate şi pentru organizarea de evenimente care să acopere o arie mai largă a teritoriului şi perioadele extrasezon.

Pentru a transforma microregiunea într-o destinaţie turistică atractivă, este necesar ca aceste resurse să fie susţinute de o infrastructură turistică adecvată. Infrastructura de agrement este insuficient dezvoltată faţă de potențialul turistic al zonei. Există doar câteva trasee turistice, potențialul apelor termale din zonă este insuficient valorificat, iar spațiile publice de agrement şi recreere sunt foarte puţine. O serie de obiective culturale necesită investiții de restaurare și conservare și/sau dotare, pentru a le menține valoarea culturală.

 

În acest context se impune identificarea unor soluții pentru îmbunătăţirea infrastructurii de ba și a calităţii serviciilor, prin cooperarea între actorii publici şi privaţi din teritoriu. Infrastructura necesită investiţii pentru extindere, modernizare, dotări corespunzătoare, reabilitare termică, pentru folosirea unor surse de energie alternative sau pentru schimbarea destinaţiei unor clădiri care în prezent nu mai sunt utilizate şi se degradează. 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

 

 1. obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:

 

 1. dezvoltarea infrastructurii la scara mica
 2. crearea de locuri de muncă în mediul rural
 3. conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale
 4. reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială
 5. valorificarea patrimoniului cultural si natural

 

Măsura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013.

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

(b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei

(d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente și (e) investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică din Reg. (UE) nr. 1305/2013

f)studii si investitii asociate cu intretinerea,refacerea si modernizarea patrimoniului cultural si natural al satelor,al peisajelor rurale si al siturilor de inalta valoare naturala,inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe,precum si actiuni de sensibilizare ecologica

g)investitii orientate spre transferul activitatilor si transformarea cladirilor saua a altor institutii aflate in interiorul sau apropierea asezarilor rurale,in scopul imbunatatitii calitatii vietii sau al cresterii performantei de mediu a asezarii respective

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

 

 • Inovare si protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:

Potențialii beneficiari sunt încurajați ca în cadrul proiectelor să utilizeze soluții care conduc la eficientizarea consumului de energie. Reducerea consumului de energie prin măsuri de eficientizare a consumului și prin utilizarea cât mai largă a energiei din surse regenerabile prezintă o bună soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul procesului de proiectare trebuie luate în considerare materialele care asigură impactul minim asupra mediului.

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Aceasta masura va fi complementara cu masura M1/1A, M2/1B, M3/1B.

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6/6A, M7/6A, M8/6A, M10/6B

 

 1. Valoarea adăugată a măsurii

 

 • Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din teritoriul GAL
 • Îmbunătăţirea infrastructurii rurale crează premizele de dezvoltare a activităţilor economice din teritoriul GAL
 • Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how
 • Conservarea identităţii rurale a teritoriului
 • Crearea de noi locuri de muncă

 

 1. Trimiteri la alte acte legislative

 

Legislație UE

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;

 

Legislație Națională

Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare;

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale-republicată;

Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor;

Legea nr.489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată;

Ordinul nr.2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi

inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.

OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare

 

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

 

Beneficiarii direcți sunt:

 • Comunele definite conform legislației în vigoare;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
 • Persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local; daca solicitantul este o intreprindere conform reg.1407/2013 si proiectul este generator de venit se face precizarea la pct. 3 si 9 ca ,, operatiunile se supun regulii de minimis”

 

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Populația locală
 • Intreprinderi și societăți comerciale înființate și/sau dezvoltate în teritoriu
 • ONG-uri din teritoriu

 

 1. Tip de sprijin

 

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2014, în cazul proiectelor de investiții.

 

 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile

 • Investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei
 • Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente
 • Investiții orientate spre transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective
 • Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural

imobil de interes local

 • Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces la obiectivele de patrimoniu
 • Restaurarea, conservarea și /sau dotarea obiectivelor din patrimoniul local

Acţiuni neeligibile

 

 • Nu sunt eligibile infrastructurile destinate serviciilor sociale, aşa cum sunt definite in nomenclatorul serviciilor sociale, anexa la Hotărârea  nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. Condiții de eligibilitate

 

 • Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili
 • Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură
 • Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia
 • Solicitanul are obligatia de a prezenta dovada cofinantarii daca intensitatea va fi sub 100%
 • Solicitantul are obligativitatea intretinerii/mentenantei investitiei pe perioada aferenta(minim 5 ani de la ultima plata)
 • investitiile se vor realiza pe teritoriul GAL

 

 1. Criterii de selecție

 

 • Proiecte realizate în parteneriat
 • Proiecte cu impact micro-regional
 • Exploatarea resurselor de energie regenerabilă
 • Crearea de noi locuri de muncă
 •     Gradul de acoperire a populatiei deservite
 •     Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri
 • Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

 

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

 

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:

• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.

 

Valoarea maxima a sprijinului 38.000 euro/proiect.

 

 1. Indicatori de monitorizare

 

Domenii de intervenție

Indicator de monitorizare

6B Indicator specific

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite 20.000 locuitori

Indicator suplimentar

Cheltuieli publice totale 460.000 Euro

Cheltuieli publice totale V0- 260.000 Euro