Fișa măsurii 3/1B

 

FIȘA MĂSURII 3/1B

 

Denumirea măsurii – Cooperare în vederea diversificării activităţilor neagricole

 

CODUL Măsurii -  Măsura 3 / 1B

 

Tipul măsurii:   □   X INVESTIȚII

 •  X SERVICII
 •     SPRIJIN FORFETAR

 

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

 

În teritoriul GAL Ţara Oaşului, cea mai mare pondere o au IMM-urile cu activitati non-agricole din sectoarele constructii (47,68%) si comert (21,52%), ceea ce denotă o pondere redusă a IMM implicate în desfășurarea de activități precum mica industrie, servicii şi turism rural, o slaba diversificare a activitatilor nonagricole si inexistenta industriilor creative. De altfel, Tara Oasului este recunoscuta pentru firmele care activeaza in domeniul constructiilor, acestea avand activitate nu doar pe plan local, ci si in alte regiuni ale tarii si chiar la nivel international.

In randul activitatilor non agricole, atat industria prelucratoare, cat si turismul, sectoare ce ar putea valorifica resursele si potentialul natural si cultural al zonei sunt foarte slab reprezentante. In ciuda potentialului natural, cultural si patrimonial existent, a resurselor naturale ale subsolului (ape minerale, ape termale) si resurselor pentru producerea de energii alternative, numarul firmelor care activeaza in aceste domenii detin o pondere de numai 9,7% (industria prelucratoare), respectiv de 3,5% cea de turism.

Microregiunea are un potential turistic foarte ridicat, 5 localitati din microregiune, din cele 10 localitati rurale ale judetului Satu Mare cu potential turistic, fiind incluse in Lista zonelor rurale cu potential turistic ridicat (Calinesti Oas, Certeze, Orasu Nou, Turt si Vama). Cu toate acestea, turismul la nivelul microregiunii este la un nivel nesatisfacator.   Infrastructura turistica si serviciile turistice suport si de agrement sunt insuficient dezvoltate, iar promovarea turistica a zonei este deficitara si realizata in mod neprofesionist.

Serviciile destinate firmelor, populatiei si cele sanitar veterinare sunt slab dezvoltate. Numarul total al firmelor cu activitate in domeniul informatiilor si comunicatiilor (IT&C) este de 6, in cel al serviciilor de sanatate de 6, in cel al organizarii de spectacole, activitati culturale si recreative de 3, iar in domeniul educatiei de doar 2 firme. La nivelul intregii microregiuni se resimte un deficit major de servicii de informare, formare profesionala si consiliere a populatiei si un acces limitat al cetățenilor la informatii despre agricultura si zootehnie, despre antreprenoriat, marketing, locuri de munca, precum şi la servicii publice electronice și on-line în domeniul social, cultural și educațional.

Infrastrucura de agrement este insuficientă pentru populația și potențialul turistic de dezvoltare al zonei.

Există interes crescut pentru amenajarea și dotarea centrelor de informare turistică, amenajarea spațiilor de picnic, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru practicarea sporturilor, parcurilor tematice pentru copii și tineri, bazelor sportive, terenurilor de sport, pistelor de atletism și biciclete, bazinelor de tratament cu ape termale etc.

Țara Oașului are un bogat patrimoniu cultural material și imaterial prin care se păstrează identitatea și tradițiile microregiunii, dar care este încă insuficient conservat și valorificat.

In concluzie, în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală, care creeaza retele si/sau clustere pentru a-i ajuta să depășească și să aplaneze problemele legate de dezvoltarea afacerilor sau provocările legate de mediu. Analiza SWOT evidențiază existența unei lipse reale a factorilor care să stimuleze astfel de rezultate în spațiul rural al teritoriului. Această situație generează un efect negativ asupra valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor din spațiul rural, și în mod implicit, asupra nivelului de competitivitate al acestora în comparație cu nivelul existent în zona urbană.

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

 

 1. favorizarea competititvitatii agriculturii
 2. asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice
 3. obtinerea unei dezvoltari terotoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

 

Obiective specifice ale masurii

 

Sprijinirea implementarii actiunilor desfasurate de clustere si retele in scopul:

 1. cooperarii între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural
 2. diversificarii activitatilor agricole in directia privind sanatatea, integrarea sociala, agricultura sprijinita de comunitate, educatia cu privire la mediu si alimentatie

 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale ca prioritate principala si priortati secundare:

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 Cooperare alineatul 2,

punctul c) Cooperarea între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural

punctul k) diversificarea activitatilor agricole in directia activitatilor privind sanatatea, integrarea sociala,agricultura sprijinita de comunitate,educatia cu privire la mediu si alimentatie

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție. 1B Consolidarea legaturilor dintre agricultura, product alimentara si silvicultura pe de o parte si cercetare inovare pe de alta parte, inclusive in scopul unei gestionari mai bune m mediului si al unei performante de mediu imbunatatite.

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

 • Inovare:

Procesele de lucru intre actorii din mediul rural vor fi inovative

 • Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice:

Introducerea unor tehnologii inovative in planul de afaceri va contribui si la protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice.

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura M6/6A,M7/6A,M9/6B,M10/6B,

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M1/1A,M2/1B

 

 1. Valoarea adăugată a măsurii

 

 • punerea in valoare a traditiilor locale si a mestesugurilor
 • valorificarea patrimoniului cultural si natural
 • cresterea valorii adugate a serviciilor turistice prin promovarea unor proiecte cu impact in comunitate
 • schimbarea mentalitatii actorilor locali in sensul aprecierii lucrului in comun si avantajelor asociativităţii
 • asigurarea unei mai bune informari asupra atractivitatii teritoriului

 

 1. Trimiteri la alte acte legislative

 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor

R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

 

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

 

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE format din minim doua entitati şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos:

• Fermieri, cooperative, grupuri de producatori;

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;

• Organizații neguvernamentale;

• Consilii locale;

• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

 

Beneficiari indirecti:

 • Populația locală
 • Întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației publice, sanatate, educatie etc.

 

 1. Tip de sprijin

 

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.

 

 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile

 • Cooperarea între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru  comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural
 • Diversificarea activitatilor agricole in directia activitatilor privind sanatatea, integrarea sociala, agricultura sprijinita de comunitate, educatia cu privire la mediu si alimentative

Aceste operatiuni vizeaza proiecte de cooperare intre actorii din domeniul turismului, cultura, sanatate, mediu, social, mestesuguri in scopul realizarii unor investitii comune sau a unor activitati comune pentru dezvoltarea micilor afaceri, a promovarii activitatilor prin evenimente, instruiri, schimburi de bune practici, elaborarea in comun a unor platforme on-line, etc., cum ar fi: realizarea unui booking local pentru turism si mestesuguri, realizarea unor retele mestesugaresti pentru vanzarea  in comun a porduselor de artizanat, realizarea unei retele a producatorilor de materiale de constructii traditionale (sindrila, stuf, paie, lemn, sticla, lana izlanta etc) si altele.

 

 1. Condiții de eligibilitate

 

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; (durata de implementare a proiectului
 • Solicitantul implementează planul de afaceri/marketing/studiul de fezabilitate aprobat
 • Solicitanul are obligatia de a prezenta dovada cofinantarii daca intensitatea va fi sub 100%
 • Solicitantul are obligativitatea intretinerii/mentenantei investitiei pe perioada aferenta (minim 5 ani de la ultima plata)
 • investitiile se vor realiza pe teritoriul GAL

 

 1. Criterii de selecție

 

 • Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați
 • Principiul  structurii adecvate de parteneriat, pe baza obiectivului proiectului
 • Principiul divesificarii activitatilor implicate

 

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

 

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

 

Intensitatea sprijinului va fi:

 •     pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
  •        pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

30% din valoarea totală a proiectului incluzând costurile de consultanta si proiectare (10%) vor fi costuri pentru functionarea retelei, diferenta fiind costurile directe de implementare a planului de afaceri

Valoarea proiectelor:

 • Maxim 22.190 euro pentru proiecte de servicii,
 • Maxim 200.000 euro pentru proiecte de investitii

 

Operatiunile se supun regulii de minimis.                                                              

Intensitatea s-a stabilit conform Anexei II reg 1305/2013 acolo unde operatiunile se regasesc in regulament (pentru investitiile din planul de afaceri)si de catre parteneriat pentru cele care nu se regasesc. Pentru operatiunile generatoare de venit s-a stabilit 90% deoarece potentialii beneficiari nu au resurse proprii suficiente.

 

 1. Indicatori de monitorizare

 

Domenii de intervenție

Indicator de monitorizare

1B Indicator specific

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  -6  operatiuni

 

Indicator suplimentar

Cheltuieli publice totale 244.380,16 Euro

Cheltuieli publice totale V0- 120.000 Euro