Fișa măsurii 7/6A

                                          FIȘA MĂSURII 7/6A

 

Denumirea măsurii – Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER

CODUL Măsurii -  Măsura 7 / 6A

Tipul măsurii:    □  X INVESTIȚII

                                  SERVICII

                                  SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

La finele anului 2014, numarul mediu al salariatilor din microregiunea GAL TO era de 6639 de persoane, iar populatia stabila ocupata era de 24198 persoane. Rata ocuparii reprezentând gradul de concentrare a populaţiei ocupate în vârstă de 15-64 ani in microregiune era de 45,78% mai redusa cu 15% fata de cea existenta la nivel national de 61% si cu 23% fata de cea la nivelul judetului Satu Mare. Acest aspect indica o ocupare insuficienta in zona, precum si faptul ca există forță de muncă disponibilă implicată preponderent în agricultura de subzistență. Lipsa locurilor de munca si a alternativelor, inclusiv cele antreprenoriale, reprezinta principalele cauze ale fenomenului de migratie a fortei de munca din zona in mediul urban si mai ales in alte state membre ale UE.

Cea mai mare pondere o au IMM-urile cu activitati non-agricole din sectoarele constructii (47,68%) si comert (21,52%) ,ceea ce denotă o pondere redusă a IMM implicate în desfășurarea de activități precum mica industrie, servicii şi turism rural, o slaba diversificare a activitatilor nonagricole si inexistenta industriilor creative. De altfel, Tara Oasului este recunoscuta pentru firmele care activeaza in domeniul constructiilor, acestea avand activitate nu doar pe plan local, ci si in alte regiuni ale tarii si chiar la nivel international.

In randul activitatilor non agricole, atat industria prelucratoare, cat si turismul, sectoare ce ar putea valorifica resursele si potentialul natural si cultural al zonei sunt foarte slab reprezentante. In ciuda potentialului natural, cultural si patrimonial existent, a resurselor naturale ale subsolului (ape minerale, ape termale) si resurselor pentru producerea de energii alternative (in special biomasa),  numarul firmelor care activeaza in aceste domenii detin o pondere de numai 9,7% (industria prelucratoare), respectiv de 3,5% cea de turism.

Microregiunea are un potential turistic foarte ridicat, 5 localitati din microregiune, din cele 10 localitati rurale ale judetului Satu Mare cu potential turistic, fiind incluse in Lista zonelor rurale cu potential turistic ridicat (Calinesti Oas, Certeze, Orasu Nou, Turt si Vama). Cu toate acestea, turismul la nivelul microregiunii este la un nivel nesatisfacator.   Infrastructura turistica si serviciile turistice suport si de agrement sunt insuficient dezvoltate, iar promovarea turistica a zonei este deficitara si realizata in mod neprofesionist.

Infrastrucura de agrement este insuficientă pentru populația și potențialul turistic de dezvoltare al zonei.

Țara Oașului are un bogat patrimoniu cultural material și imaterial, prin care se păstrează identitatea și tradițiile microregiunii, dar care este încă insuficient conservat și valorificat.

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul LEADER prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole. Măsura contribuie la: ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de muncă existent, la diversificarea economiei din teritoriul LEADER, la creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale.

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală

c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Obiective specifice ale masurii

 diversificarea economiei teritoriul LEADER, dezvoltarea economică a zonei şi eradicarea sărăciei

 1. dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice
 2. crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul LEADER
 3. încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale
 4. dezvoltarea turismului prin incurajarea infiintarii unor structuri de cazare altele decat pensiunile agroturistice,baza de agrement etc.

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor alineatul 1b, „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul”, fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: masura M1/1A,M2/1B,M3/1B

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  M6/6A,M8/6A,M9/6B,M10/6B

 1. Valoarea adăugată a măsurii
 • stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau altor activităţi economice neagricole din teritoriul GAL
 • dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how
 • crearea de noi locuri de muncă
 1. Trimiteri la alte acte legislative

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare;

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Microîntreprinderi și întreprinderi mici și persoanele fizice din teritoriul LEADER, precum și fermieri sau membrii unei gospodării agricole.

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente si nou infiintate din teritoriul LEADER
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în teritoriul LEADER în cadrul întreprinderii deja existente sau nou infiintate, încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
 • Cooperative meșteșugărești

Beneficiarii indirecți sunt:

 • Populatia din teritoriu și din regiune
 • Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă
 1. Tip de sprijin
 •     Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente, pe baza unei Studii de fezabilitate/Memoriu Justificativ cf. HG 28/2008, actualizată.
 • Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Actiuni eligibile:

 • Investitii in activitati productive inclusiv energie regenerabila, cu exceptia biomasei
 • Investitii in activitati mestesugaresti
 • Investitii legate de furnizarea de servicii in mod deosebit TIC (Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci)
 • Investitii legate de turism (structuri de cazare cu exceptia pensiunilor si agropensiunilor prevazute in legislatia in vigoare in domeniul turismului si activitatior recreationale).

-   Investitii legate de profilaxia sanatatii umane bazate pe valorificarea resurselor natural locale

Codurile CAEN eligibile vor fi detaliate in Ghidul solicitantului.

Actiuni neeligibile:

 • Investitii in activitati agricole.
 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură
 • Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice
 • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare
 • Solicitantul are obligativitatea intretinerii/mentenantei investitiei pe perioada aferenta(minim 5 ani de la ultima plata)
 1. Criterii de selecție
 • Vor fi selectate cu prioritate proiectele care produc sau/si utilizează energia produsă din surse regenerabile
 • Investitii in turism
 • Investitii in domeniul TIC
 • Investitii legate de profilaxia sanatatii umane bazate pe valorificarea resurselor natural locale

Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar in ghidul solicitantului si vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt maxim 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 5.000 Euro şi 200.000 Euro.

Operatiunile se supun regulii de minimis.

 1. Indicatori de monitorizare

Domenii de intervenție

Indicator de monitorizare

6A Indicator specific

Număr de locuri de muncă nou create 2 locuri de munca

Indicator suplimentar

Cheltuieli publice totale 264.625,50